Taisyklės

PATVIRTINTA

Generalinio direktoriaus

2015m. spalio 1d..

Įsakymu nr. 82

Siuntų vežimo autobusais tvarka

1.Siuntų vežimo autobusais tvrakos nustatymo paskirtis – nustatyti siuntų priėmimo/išdavimo, vežimo autobusais tvarką ir reikalavimus taikomus siuntiniams pateikiamiems išsiųsti.

2. Vartojimo sąvokos

2.1.Siuntų vežimas autobusais –siuntų priėmimas/išdavimas, paskirstymas ir vežimas autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2.2.„Smulki siunta“ – siunta, kuri negali būti didesnė kaip 100x50x30 cm., vienos kraštinės dydį numatant nedidesnį kaip 120 cm., ribojant siuntos svorį iki 30,00 kg.

2.3.„Negabaritinė siunta“– siunta, kurios bendri dydžiai negali būti didesni kaip 180 cm., o viena iš kraštinių ne didesnė kaip 180 cm. ‚“Negabaritinei siuntai“ taikomi specialių transportavimo ir priežiūros sąlygų reikalavimai.

2.4.Siuntėjas – klientas pristatantis siuntą į siuntos skyrių siuntos išsiuntimui nurodęs asmens, kontaktinius duomenis kaip „Siuntėjas“

2.5.Gavėjas – klientas gaunantis ir atsiimantis siuntą iš siuntų skyriaus, kurio asmens, kontaktinius duomenys nurodyti kaip „Gavėjas“

2.6.Siųsti uždrausti daiktai – Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Siuntų vežimo autobusais tvarkos nuostatuose numatyti draudžiami siųsti daiktai.

2.7.Siuntos skyrius – Uždarosios  akcinės bendrovės Tolimojo keleivinio transporto kompanija (toliau –TOKS) siuntos skyriusteikiantis siuntų vežimo autobusais atlygintines paslaugas.

2.8.Vežėjas – Uždarąjai akcinei bendrovei Tolimojo keleivinio transporto kompanija nuosavybės teise priklausantys autobusai priimantys siuntas iš siuntų skyriaus.

3.Siuntų vežimo autobusais tvarka

3.1.Vežimui priimamos siuntos, kurios atitinka Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių, patvirtintų LR susisiekimo ministro 2011 -04 13 įsakymu Nr. 3-223, reikalavimus, ribojant svorį iki 30,00 kg.  Siuntos turi būti vežamos atskiroje autobuso bagažinės sekcijoje.

3.2.Negabaritinės siuntos pervežimui taikomas 5,79 EUR su PVM mokestis ( šis mokestis taikomas tokioms siuntos rūšims kaip: automobilio bamperiai, stiklai, durelės, stiklo dirbiniai, dviračiai ir panašios kategorijos siuntoms). Nepritaikius papildomo „Negabaritinės siuntos“ transportavimo mokesčio patirta žala dėl siuntos sugadinimo neatlyginama.

3.3.Vairuotojas ekspeditorius privalo paiimti siuntas siuntų skyriuje prieš keleivių įlaipinimą, o atvežtas siuntas atiduoti į siuntų skyrių po keleivių išlaipinimo.

3.4.Autobusų stotyje iš klientų įpakuotas siuntas priima siuntų skyriaus darbuotojai ir išsiunčia jas su numatytu reisu. Ant siuntos turi būti nurodytas tikslus siuntėjo ir gavėjo duomenys t.y. vardas, pavardė ir telefono numeris. Nesant galimybės siuntą išsiųsti numatytu reiso autobusu (nutrauktas reisas, vėluojantis reisas ir pan. ) ji išsiunčiama artimiausiu numatytu reisu. Siuntų skyriuose gali būti teikiamos mokamos siuntų įpakavimo medžiagos. Įpakavimo medžiagos kainą kiekvienas vežėjas nustato savarankiškai.

3.5.„Siuntėjas“ yra atsakingas už tikslių siuntos „Gavėjo“ duomenų nurodymą ir įsipareigoja pranešti „Gavėjui“ apie siuntos atsiėmimo laiką. Siuntų skyriai nepraneša apie siuntos gavimo laiką.

3.6.„Siuntėjas“ pasirenka siuntos išsiuntimo laiką pagal nurodytą autobusų reisų grafiką. Siunta išsiuntimui turi būti pristatyta ne vėliau kaip 20 min. iki numatyto autobuso išvykimo.

3.7.Siuntų skyriaus darbuotojai priima iš vairuotojų atvežtas siuntas ir išduoda jas „ Gavėjui“, pateikusiam tapatybę patvirtinantį ir galiojantį asmens dokumentą (jei adresuota fiziniam asmeniui), siunta adresuota juridiniam asmeniui (įmonės vardu) išduodama juridinio asmens atstovui pateikus įmonės įgaliojimą ir darbo pažymėjimą bei asmens patvirtinantį dokumentą. Tretiesiems asmenims siuntos atiduodamos pateikus siuntos „ Gavėjo“ įstatymų nustatyta tvarka išduotą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

3.8.Priimadami siuntas siuntų skyriaus darbuotojai užpildo siuntos dokumentus – kvitą (1egz.) paima iš kliento nustatyo dydžio mokestį ir išduoda jam kasos aparato čekį ( siuntos talonas), o klientui pageidaujant ir sąskaitą-faktūrą.

3.9.Sąskaita-faktūra išrašoma tik tam „Siuntėjui“ / „Gavėjui“ , kuris nurodytas ant siuntos ir ant užpildyto siuntos kvito yra įrašytas kaip „Siuntėjas“ / „Gavėjas“

3.10.Siuntas atiduoti kur yra siuntų skyriai autobusų vairuotojams yra draudžiama. Autobusų stotyse iš siuntų   skyriaus     siuntas vežimui paiima ir atvežtas priduoda autobusų vairuotojai ekspeditoriai. Vairuotojai ekspeditoriai atsako už  priimtų vežimui siuntų saugumą.  

3.11.Siuntų skyriaus darbuotojai priimdami siuntas privalo patikrinti ar nepažeistos siuntos įpakavimas, esant įpakavimo pažeidimams siunta nepriimama apie tai atliekant įraša „Siuntų pervežimo lape“.

3.12.Gautos iš kitų miestų siuntos atiduodamos „Gavėjui“ tik siuntų skyriuje. Vairuotojų ekspeditorių atvežtos siuntos, iš Lietuvos miestų esančių siuntų skyrių, saugomos siuntų skyriuje nemokamai dvi pilnas ar nepilnas kalendorines dienas, įskaitant atvežimo dieną ( pagal antspaudo laikrodžio atžymą). Už kiekvieną kitą saugojimo pilną ar nepilną kalendorinę dieną imamas 0,29 EUR mokestis, nustatytas siuntų skyriuje.

3.13.Per 20 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo atvežimo dienos) neatsiimta siunta grąžinama į išsiuntimo vieta siuntų skyrių. Siuntos grąžinamos kartu su atsiustais kvitais užpildžius siuntų grąžinimo sąrašą. Už grąžinamos siuntos vežimą mokestis neimamas. Siuntas neatsiėmus per 30 kalendorinių dienų (įskaitant gavimo dieną) , ji yra utilizuojama pagal generalinio direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

3.14.Klientui „Siuntėjui“, sumokėjusiam už siuntos išsiuntimą ir pageidaujančiam atsiimti dar neišsiųstą siuntą, grąžinama 10% sumokėtos sumos. Jei už siuntimą „Siuntėjas“ nebuvo sumokėjęs,tačiau paslauga buvo įvykdyta,  siuntą grąžinant „Siuntėjas“ privalo sumokėti už siuntos persiuntimo nustatyta kainą.

3.15.Vežamos siuntos gali būti įkainotos. Už įkainotų siuntų vežimą imamas papildomas mokestis 5% nuo įkainojimo sumos. Dėl įkainojimo sumos su „Siuntėju“ nesutarus, siunta vežimui nepriimama.

3.16.Siunčiant dvi ar daugiau mažų (atskirai supakuotų) siuntų vienam „Gavėjui“ už kiekvieną vienetą apmokama atskirai.

3.17.Už priimtos iš kliento siuntos saugumą atsako siuntą vežimui priėmusi įmonė.Praradus ar sugadinus siuntą už neįkainotą siuntą grąžinama 10% , nuo sumokėtos sumos už siuntos vežimą, už įkainotą siuntą – nuo įkainojimo mokesčio.

3.18.Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat negalima siųsti:

• radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;

• nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;

• greitai gendančių maisto ir nemaisto produktų;

• pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;

• gyvų gyvūnų, paukščių;

• tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

• sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių, trapių daiktų.

3.19.Esant techninėms galimybėms, autobusais vežami dviračiai. Vežami dviračiai turi būti švarūs ir techniškai tvarkingi. Nuo dviračio privalo būti nuimta visa papildoma, kelionės metu galinti nukristi įranga, t.y. vaikų kėdutės, daiktų krepšiai ir kita. Autobusais nevežami elektriniai, motoriniai, triračiai, BMX dviračiai. Dviračio vežimas apmokestinamas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką.

3.20.Siuntimo paslaugos metu gautus asmens duomenis gali tvarkyti tik Duomenų valdytojo direktorius arba jo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Asmeninė informacija apie siuntėją ir gavėją (vardas ir pavardė; miestas; kontaktinis telefonas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, atliekantiems siuntimo paslaugą.

3.21.„Siuntėjo“ ir „Gavėjo“ duomenys saugomi iki 3 mėnesių nuo jų surinkimo dienos ir sunaikinami be atskiro Duomenų valdytojo direktoriaus įsakymo ir/ar komisijos akto. Už savalaikį ir tinkamą duomenų sunaikinimą atsako Duomenų valdytojas arba jo įgalioti asmenys.

3.22.TOKS  atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdė arba juos įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga yra: potvynis ir kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos stichijos ir nelaimės; transporto kamščiai; transporto priemonės gedimas, priverstinis stovėjimas ar vėlavimas atvykti dėl kelio darbų ar dėl avarijos įvykęs maršruto pakeitimas; grobimas, teroro aktai ir jų sustabdymo veikla, neramumai, streikai, karas, valstybinių organų veikla ir kitos neįprastos aplinkybės.

3.23.Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti taip, kad jis nejudėtų, neišlįstų iš pakuotės, būtų atsparus svoriui, vartymui ir transportavimui. Siunta turi būti supakuota taip, kad tik pažeidus pakuotę, būtų galima pasiekti jos turinį. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai.Siuntų prięmimo skyrius  atstovas turi teisę nepriimti netinkamai supakuotų siuntų. Esant netinkamam įpakavimui, siuntų priėmimo skyrius ir „Vežėjas“  neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl TOKS ar tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimo.

3.24.Visoms siunčiamoms siuntoms įstatymu nustatyta tvarka ir numatytais atvejais gali būti atliktas valstybės įgaliotos institucijos muitinis patikrinimas. Tikrinimo proceso metu „Siuntėjo“ ir „Gavėjo“ siuntoje radus draudžiamų daiktų, daiktai gali būti sulaikomi teisės aktuose nustatyta tvarka. Dėl daiktų, kurie buvo siunčiami nesilaikant „Siuntų vežimo autobusais tvarkos“  ir draudimų siųsti teisės aktuose numatytus uždraustus daiktus, TOKS neatsako. Dėl nepagrįsto ar neteisėto siuntos sulaikymo ir iš to atsiradusių nuostolių „ Siuntėjas“ privalo krieptis į muitinės patikrą atlikusią instituciją.